شهر مجازی

ما را دنبال کنید


ضرورت مدیریت درسیستم اطلاعات گردشگری

انتشار : 1396/10/16 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 160

ضرورت مدیریت درسیستم اطلاعات گردشگری

چراباید برسیستم اطلاعات گردشگری مدیریت نمود ؟

چند دلیل وجودداردکه چنین چیزی راضروری می سازد:

-گردشگران به منظور به دست آوردن اطلاعات و آسان سازی آن جهت تصمیم گیری سفرشان نیازمند اطلاعات سازمان یافته می باشند. در حقیقت آنها نه تمایل و نه وقت کافی دارند که اطلاعات پراکنده و ناقص ˓ به ویژه سازمان نیافته را جستجو کنند . به عبارت دیگر منظور یک گردشگر به دست آوردن اطلاعاتی هدف دار و جهت یافته برای یک مقصد گردشگری که بیشترین کمک در تصمیم گیری به مسافرت ونیز لذت سفربرخوردار باشد.

-حاکمیت بر اطلاعات وجهت دهی اطلاعات چنانچه بر کانالهای اطلاعات گردشگری ˓نظارت کافی انجام پذیرد.می توان  اثر بخشی در هر  یک از کانال ها را در پدیده تصمیم گیری و رضایت مندی گردشگران بالقوه و بالفعل نسبت به مقصد توریستی مورد نظر ارزیابی قرار داد و از این طریق نیازهای اطلاعاتی موثر  مورد نیاز گردشگران در بازار های هدف را شناسایی نموده ˓ نسبت به تصویر سازی مثبت یکپارچه از مقصد استراتژی های مناسبی را اتخاذ نمود.

- اطلاعات یکپارچه و هدف مند نقش عمده ای در توسعه همگانی وجامعه ایفا میکند.این عامل بخصوص در امر گردشگری بسیار مهم میباشد.ازآنجاکه گردشگران جامعه را بعنوان کلیت یااجتماع یکپارچه تلقی ومشاهده می نمایند نه بعنوان یک جزء ˓ بنابراین آنهاکه سرمایه گذاران ومشتریان دائمی آینده دربخش گردشگری میباشند ˓ یکپارچگی وتصویرمثبت ذهنی ازمقصدگردشگری مانند ایران عامل مهمی درجذب آنان به فعالیت گردشگری محسوب می گردد.پس اگر سیستم اطلاعات را چنانچه تحت مدیریت وکنترل فراگیرخود درآوریم تا به گونه ای که تصویری که میخواهیم گرفته شود ˓ باید استراتژی مطلوب جهت اداره ومدیریت ازطریق فناوری اطلاعات وارتباطات لازم درنظرگرفته شود.

 

ویژگی های سیستم های اطلاع رسانی موثردرصنعت گردشگری

سیستم های اطلاع رسانی موثرگردشگری دارای ویژگی های زیرمیباشند:

-دراین سیستم هر کانال عملکرد خاص خودش را دارد وگردشگران ممکن است برای دستیابی به اطلاعات گوناگون از کانالهای اطلاعاتی مختلفی استفاده نمایند.مثلا برای تصمیم گیری راجع به اینکه درتعطیلات به کجا باید رفت ممکن است گردشگر بادوستان یا اعضای خانواده مشورت نماید اما زمانیکه به مقصد رسید به کانال های دیگری نیاز دارد.

-کلیه کانال های اطلاعاتی این سیستم بایکدیگر مرتبط می باشند و به هم وابستگی درونی دارند ; درست مانند زمانیکه هر بخش آن مکمل بخش های قبل است و نوعی پیوستگی درونی در سراسر آن به چشم می خورد.

- نظام اطلاعات گردشگری هم مانند یک پازل عمل می کند و هر قطعه از آن سیستم یعنی کانال های مختلف آن برای برقراری ارتباط با گردشگران مورد استفاده قرار میگیرد و همانند یک پازل هر گاه بخشی از آن غایب باشد کل آن ناکامل خواهد بود . علاوه بر این چنانچه یک یا دو کانال نتواند اطلاعات را به خوبی منتقل کنند یا اطلاعات منتشره از آنها با سایر کانال های سیستم مرتبط نبوده و همخوانی  نداشته باشد در آن صورت نظام اطلاع رسانی مربوطه قادر نخواهد بود کل پیام  را به طور موثر انتقال دهد .

- می بایست به راحتی و با کیفیت بالا از طرق مختلف مثل اینترنت و ... قابل دسترسی بوده و دارای محتوای اطلاعاتی غنی موثری باشند . دسترسی از طریق اینترنت مساله ای  است که در اینجا مورد تاکید خاص قرار دارد . غنای محتوا نیز می بایست جامع بودن ˓ تفصیلی بودن ˓ دقیق و موضوعی بودن و چند زبانه بودن اطلاعات را نیز شامل شود .


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد