شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر شاهرود


 شاهرود تا تهران‌ ۴۰۰ كيلومتر فاصله‌ دارد. در قسمت‌ شمالي‌ آن‌ سلسله‌ جبال‌ البرز و در قسمت‌ جنوبي ‌آن‌ كوير نمك‌ قرار گرفته‌ است‌. رود تاش‌ از اين‌ شهر مي‌گذرد و به‌ كوير منتهي‌ مي‌شود. آب‌ و هواي‌ آن‌ در نواحي‌كوهستاني‌ سرد و در ساير مناطق‌ نسبتاً معتدل‌ است‌. شهرستان‌ شاهرود قدمت‌ چنداني‌ ندارد و تا زمان‌ فتحعلي‌شاه‌ قاجار، دهي‌ بصورت‌ دو قلعه‌ قديمي‌ و يك‌ مزرعه‌ كوچك‌ بنام‌ شبدري‌ بود. ولي‌ بخش‌هاي‌ تابعه‌ آن‌ از جمله‌نواحي‌ قديمي‌ بيارجند، ميامي‌ و بسطام‌ قدمت‌ طولاني‌تري‌ دارند. بسطام‌ كه‌ در ۶ كيلومتري‌ شمال‌ شاهرود قراردارد، به‌ روايتي‌ در زمان‌ خسرو پرويز بنا شده‌ و به‌ قولي‌ از آثار شاپور دوم‌ ساساني‌ است‌ (۳۷۹-۳۱۰ م‌). ناصرخسرو قبادياني‌ در سال‌ ۴۳۸ ه.ق‌ از بسطام‌ بعنوان‌ مركز ايالت‌ قومس‌ نام‌ برده‌ است‌. بسطام‌ پس‌ از حمله‌ مغول ‌رو به‌ انحطاط‌ گذاشت‌ و شهر شاهرود امروزي‌ كه‌ بر سر شاهراه‌ غربي‌ به‌ شرق‌ ايران‌ واقع‌ شده‌، آرام‌ آرام‌ جاي‌ آنرا گرفت‌.

هتل های شهر شاهرود

افزودن هتل من

رستوران های شهر شاهرود

افزودن رستوران من

شرکت های شهر شاهرود

افزودن شرکت من

رویداد ها

افزودن رویداد